STANDARD ROOM/PLUS/BALCONY

ราคาเริ่มต้นที่ 12,500

STUDIO BALCONY

ราคาเริ่มต้นที่ 16,000

SUITE 1 BEDROOM

ติดต่อสอบถามราคาห้องพัก

SUITE 2 BEDROOM

ติดต่อสอบถามราคาห้องพัก

กรอกข้อมูลการจองห้องพักแบบรายเดือน

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการจอง